1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikkelin tietotekniikkayhdistys ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Mikkelin alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä, sekä edistää tietotekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä huomioonottaen taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
– järjestää maksullisia koulutuksia tai muita tilaisuuksia
– asianomaisen luvan saatuaan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
– perustaa rahastoja

3§ Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen pyrkimyksiä kannattava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä
a) yksin kunkin yhteisöjäsenen ehdottama henkilö
b) muu henkilö, joka on perehtynyt tieto- tai viestintätekniikkaan tai on siitä muuten kiinnostunut, sekä
c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti tieto- tai viestintätekniikkaa tai tietojenkäsittelyä

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksissaan.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Kesken vuotta eronneen jäsenen maksamia jäsenmaksuja ei palauteta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta tai jäsen huomautuksista huolimatta toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

4§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulta jäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tehtäviä hoitaa hallitus syyskokouksessa hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava yhdistyksen tilin- tai toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten kuukausi ennen kevätkokousta.

Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

9§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. valitaan yhdistyksen edustajat Tivia ry:n kokouksiin
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava Tivian hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Tivia ry:Ile.

11§ Jäsenyys Tiviassa

Yhdistys voi erota Tivia ry:n jäsenyydestä, jos 4/5 yhdistyksen kokouksen osanottajista kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa tätä kannattaa.

12§ Muut säännöt

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

————————–