1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikkelin tietotekniikkayhdistys ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Mikkelin alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä, sekä edistää tietotekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä huomioonottaen taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

3§ Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Yhteisöjäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseneksi voidaan niin ikään hakemuksesta johtokunnan päätöksellä hyväksyä:

a) yksi kunkin yhteisöjäsenen ehdottama henkilö
b) muu henkilö, joka on perehtynyt tieto- tai viestintätekniikkaan tai on siitä muuten kiinnostunut, sekä
c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tieto- tai viestintätekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen)

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Kesken vuotta eronneen jäsenen maksamia jäsenmaksuja ei palauteta.

Jäsen, joka ei ole maksanut vuosittaista jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi.

4§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu, joka on eri suuruinen yhteisö- ja henkilöjäsenille. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet henkilöjäsenmaksusta. Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulta jäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 muuta jäsentä. Johtokunnnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuonna.

Kuitenkin edellisessä momentissa tarkoitettu johtokunnan jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea perättäistä toimikautta.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on kokouksessa läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa ratkaisee tällöin arpa.

6§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta:

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia,
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat,
 3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista,
 4. hoitaa talouden,
 5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä,
 6. laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset,
 7. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 8. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan määräämät kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle johtokunnan toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta käyttäen hyväksi sosiaalisen median kanavia ja jäsenten ilmoittamia sähköpostiosoitteita.

Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen johtokunnalle toimitettu.

9§ Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 15. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 2. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja 5-7 muuta jäsentä
 4. valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
 5. valitaan yhdistyksen edustajat (varsinainen ja varahenkilö) Tivia ry:n kokouksiin
 6. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti lokakuun 15. päivään menness saatettu johtokunnan tietoon syyskokouksen käsiteltäväksi.

10§ Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. päivää maaliskuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
 4. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti ennen tammikuun loppua saatettu johtokunnan tietoon kevätkokouksen käsiteltäväksi.

11§ Äänioikeus kokouksissa

Kokouksissa on jokaisella jäsenellä lukuunottamatta näiden sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoittaamaa jäsentä, jolla ei ole äänioikeutta, yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

12§ Yhdistyksen tilien hoito

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastalmista varten.

13§ Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastajan tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. (Sääntöjen muutos on alistettava Tivian hallituksen hyväksyttäväksi.)

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

15§ Jäsenyys Tiviassa

Yhdistys voi erota Tivia ry:n jäsenyydestä, jos 4/5 yhdistyksen kokouksen osanottajista kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa tätä kannattaa.

16§ Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Tivia ry:lle.

15§ Muut määräykset

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

————————–