Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Yhdistyksen kuvaus

1.1 Tavoitteet

Yhdistys toimii tietotekniikan parissa työskentelevien, sitä opiskelevien ja harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä Etelä-Savon alueella. Yhdistys tukee heidän tietotekniikan tietämyksen lisäämistä sekä edistää tietotekniikan hyväksikäyttöä ja yhdistyksen jäsenten verkostoitumista.

Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

1.2 Rakenne

Yhdistykseen kuuluu 37 henkilöjäsentä ja 3 paikallisjäsentä (jäsentilanne 06.12.2022).

Yhdistyksen hallinto toimii vapaaehtoispohjalta, ilman palkattua henkilökuntaa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja 2-6 muusta jäsenestä. Varajäseniä voi olla 0-4. Vuonna 2022 hallituksessa on ollut 1+3 henkilöä ja 7 eri roolia, joista 6 roolia on jouduttu yhdistämään kolmelle henkilölle. Roolit:

  • puheenjohtaja
  • varapuheenjohtaja/koulutusvastaava
  • sihteeri/tiedotusvastaava
  • jäsenasiavastaava/tapahtumavastaava

Taloudenhoitaja on toiminut hallituksen alaisena, ulkopuolisena yksikkönä.

Vuodelle 2023 hallituksen roolitus pidettäneen samana, mikäli uusia jäseniä ei saada valittua.

1.3 Strategia

Mitty ry:n strategia on toimia aktiivisena Tivia-yhteisön jäsenyhdistyksenä yhdistyksen voimavarojen puitteissa sekä tarpeen mukaan tuoda etelä-savolaista näkökulmaa Tivia-yhteisöön.

2. Vuoden 2023 toiminnasta

2.1 Toimintaympäristö

Vuoden 2022 toiminta on ollut vähäistä. Yhdistyksen aktiiviset jäsenet koostuvat pääsääntöisesti hallituksen jäsenistä ja muita jäseniä on erittäin vaikea saada liikkeelle. Kun toiminnan järjestäminen jää kapeille harteille, voimavarat ovat rajalliset tapahtumien järjestämiseksi.

Vuonna 2023 pyritään kuitenkin parantamaan aktiivisuutta ja järjestämään toimintaa ideoiden ja mahdollisuuksien mukaan kun se vain on mahdollista.

2.2 Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous perustuu suurimmaksi osaksi Tivia:lta saataviin jäsenmaksupalautuksiin.

 

Hallituksen ehdotus vuodelle 2023 on, että

  • jäsenmaksut pidetään vuonna 2023 Tivia:n päätösten mukaisina.
  • paikallisjäsenmaksun suuruus päätetään erikseen yhdistyksen syyskokouksessa, hallituksen ehdotuksen perusteella.
  • matkoista ja tapahtumista peritään osallistujilta hallituksen päättämä osallistumismaksu tapahtumakohtaisesti.

Tivia:n hankerahaa haetaan tapahtumakohtaisesti arvioiden siten, että hankerahan kriteerit tapahtumaan nähden täyttyisivät.

2.3 Liittoyhteisön tavoitteet

Mitty pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan toiminnassaan seuraavia TIVIA-yhteisön yhteisiä tavoitteita

  • tehostetaan jäsenhankintaa

Osallistutaan potentiaalisiin jäseniä kokoaviin tapahtumiin, joissa voidaan kertoa yhdistyksen ja liittoyhteisön toiminnasta

  • jatketaan oppilaitosyhteistyötä

Vaikka yhteistyö Mikkelin XAMK:n kanssa on ollut vähäistä, pidetään ainakin olemassa oleva kannustinstipendiohjelma ennallaan ja kehitetään muutakin yhteistyötä jos vain mahdollista

  • Parannetaan liittoyhteisön viestintää ja tunnettuutta

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan Tivia:n järjestämiin tapahtumiin sekä välitetään Tivia:lta ja liittoyhteisöltä saatavaa informaatiota oman yhdistyksen alueella

3. Toiminnan painopistealueet

3.1 Tapahtumatoiminta

Jatketaan yhteistyötä Tivia Kymeenlaakson kanssa. Muitakaan Kaakonkulman tietotekniikkayhdistyksiä ei toki täysin unohdeta.

3.2 Koulutustoiminta

Sopiviin koulutustapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

3.3 Vaikuttamistoiminta

Keskitymme Mittyn ylläpitoon alueellisena yhdistyksenä Etelä-Savossa.

3.4 Viestintä ja sisällöntuotanto

Tiedottaminen hoidetaan yhdistyksen omien www-sivujen ja facebook-ryhmän kautta, sekä sähköpostilla.

Hallituksen käytössä on myös oma Whatsapp-ryhmä.

3.5 Jäsenhankinta

Jäsenmäärää pyritään lisäämään vähäisten aktiivijäsenten työpanoksella. Tosin on edelleen odotettavissa, ettei merkittävää muutosta nykyisestä tasosta tapahdu.

3.6 Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Mikkelin XAMK:n kannustinstipendiohjelmaa jatketaan vuonna 2023.

3.7 Yritysyhteistyö

Yritysvierailujen järjestäminen arvioidaan erikseen vuonna 2023.

4 Kehityshankkeet

Aikaisemmilta vuosilta ei ole kehityshankkeita eikä uusia ole näköpiirissä.

5 Alustava aikataulu

Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti; kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta tai mikäli edellisessä kokouksessa on seuraavan kokouksen järjestäminen päätetty.