Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. Yhdistyksen kuvaus

1.1 Tavoitteet

Yhdistys toimii tietotekniikan parissa työskentelevien, sitä opiskelevien ja harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä Etelä-Savon alueella. Yhdistys tukee heidän tietotekniikan tietämyksen lisäämistä sekä edistää tietotekniikan hyväksikäyttöä ja yhdistyksen jäsenten verkostoitumista.

Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

1.2 Rakenne

Yhdistykseen kuuluu 42 henkilöjäsentä ja 5 paikallisjäsentä.

Yhdistyksen hallinto toimii vapaaehtoispohjalta, ilman palkattua henkilökuntaa. Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokunta muodostuu puheenjohtajasta ja 5-7 muusta jäsenestä. Vuonna 2020 johtokunnassa on ollut 1+5 henkilöä ja 8 eri roolia, joista 4 roolia on jouduttu yhdistämään kahdelle henkilölle. Roolit:

 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja/tapahtumavastaava
 • sihteeri/tiedotusvastaava
 • koulutusvastaava
 • jäsenasiavastaava
 • taloudenhoitaja

Vuodelle 2021 johtokunnan roolitus jouduttaneen pitämään samana. Yhdistyksen aktiivijäsenten vähetessä edessä voi olla myös tilanne, että johtokunta voidaan joutua muodostamaan poikkeuksella sääntöön alle 5 henkilöllä ja rooleja näin ollen yhdistämään lisää.

1.3 Strategia

Mitty ry:n strategia on toimia aktiivisena Tivia-yhteisön jäsenyhdistyksenä yhdistyksen voimavarojen puitteissa sekä tarpeen mukaan tuoda etelä-savolaista näkökulmaa Tivia-yhteisöön.

2. Vuoden 2021 toiminnan erityispiirteet 

2.1 Toimintaympäristön muutos

Peilaten vuotta 2020 yhdistykselle oli alun perinkin suunniteltu vain muutama tapahtuma mutta keväällä alkaneen koronaepidemian vuoksi nämäkin peruuntuivat ja aktiivinen toiminta käytännössä loppui. Jos ja kun koronan aiheuttama tilanne jatkuu vuonna 2021, toiminnan ja aktiviteettien, jotka vaativat ihmisten fyysistä kokoontumista yhteen, on hankalaa ja riskialtista suunnitella.

Verkossa ja etäyhteydellä järjestettävät tapahtumat ja kokoontumiset voisivat olla asia, johon Mittynkin on syytä panostaa ja lähteä mukaan. Yksi etäyhteydellä pidetty johtokunnan kokous syksyllä 2020 osoitti järjestelyn toimivuuden. Itse asiassa asioiden esittäminen ja läpikäynti oli helpompaa kuin lähikokouksessa kun esim. tarvittavat tiedot ja asiakirjat olivat saman tien sähköisesti etsittävissä ja saatavilla. Tämä edistää osaltaan myös matkaa paperin käytön vähentämiseksi.

2.2 Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous perustuu suurimmaksi osaksi Tivia:lta saataviin jäsenmaksupalautuksiin.

 

Johtokunnan ehdotus vuodelle 2021 on, että

 • jäsenmaksut pidetään vuonna 2021 Tivia:n päätösten mukaisina.
 • paikallisjäsenmaksun suuruus päätetään erikseen yhdistyksen syyskokouksessa, johtokunnan ehdotuksen perusteella.
 • matkoista ja tapahtumista peritään osallistujilta johtokunnan päättämä osallistumismaksu tapahtumakohtaisesti.

Tivia:n hankerahaa haetaan tapahtumakohtaisesti arvioiden siten, että hankerahan kriteerit tapahtumaan nähden täyttyisivät.

2.3 Liittoyhteisön tavoitteet

Mitty pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan toiminnassaan seuraavia TIVIA-yhteisön yhteisiä tavoitteita

 • tehostetaan jäsenhankintaa

Osallistutaan potentiaalisiin jäseniä kokoaviin tapahtumiin, joissa voidaan kertoa yhdistyksen ja liittoyhteisön toiminnasta

 • panostetaan oppilaitosyhteistyöhön

Yhteistyöhankkeet ja –toiminta Mikkelin XAMK:n kanssa (esim. koulutussisällöt, mahdolliset yritysvierailut, tapahtumat)

 • Parannetaan liittoyhteisön viestintää ja tunnettuutta

Osallistutaan Tivia:n järjestämiin tapahtumiin sekä välitetään Tivia:lta ja liittoyhteisöltä saatavaa informaatiota oman yhdistyksen alueella

3. Toiminnan painopistealueet

3.1 Tapahtumatoiminta

Yhteistyötä Kaakonkulman ja Savon suunnan tietotekniikkayhdistysten kanssa jatketaan. Yhteistyötä muiden naapuriyhdistysten kanssa ei aktivoida eikä uhrata vähäisiä resurssejamme tähän, koska aikaisemmista yhteistyöyrityksistämme huolimatta emme ole saaneet oikeastaan minkäänlaista vastakaikua kutsuihimme.

3.2 Koulutustoiminta

Sopiviin koulutustapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

3.3 Vaikuttamistoiminta

Keskitymme Mittyn ylläpitoon alueellisena yhdistyksenä Etelä-Savossa.

3.4 Viestintä ja sisällöntuotanto

Tiedottaminen hoidetaan yhdistyksen omien www-sivujen ja facebook-ryhmän kautta, sekä sähköpostilla.

Johtokunnan käytössä on myös oma Whatsapp-ryhmä.

3.5 Jäsenhankinta

Jäsenmäärää pyritään lisäämään vähäisten aktiivijäsenten työpanoksella. Tosin on edelleen odotettavissa, ettei olennaista muutosta nykyisestä tasosta tapahdu.

3.6 Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Mikkelin XAMK:n kannustinstipendiohjelmaa on päätetty jatkaa vuonna 2021.

3.7 Yritysyhteistyö

Vuoden 2020 aikana oli tarkoitus järjestää yritysvierailu, joka peruuntui. Koronaepidemia huomioiden sen järjestäminen arvioidaan erikseen vuonna 2021.

4 Kehityshankkeet

Aikaisemmilta vuosilta ei ole kehityshankkeita eikä uusia ole näköpiirissä.

5 Alustava aikataulu

Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti: kevätkokous ennen 15. maaliskuuta ja syyskokous marraskuun 15. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta tai mikäli edellisessä kokouksessa on seuraavan kokouksen järjestäminen päätetty.