Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1. Yhdistyksen kuvaus

1.1 Tavoitteet

Yhdistys toimii tietotekniikan parissa työskentelevien, sitä opiskelevien ja harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä Etelä-Savon alueella. Yhdistys tukee heidän tietotekniikan tietämyksen lisäämistä sekä edistää tietotekniikan hyväksikäyttöä ja yhdistyksen jäsenten verkostoitumista.

Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

1.2 Rakenne

Yhdistykseen kuuluu 42 henkilöjäsentä ja 3 paikallisjäsentä.

Yhdistyksen hallinto toimii vapaaehtoispohjalta, ilman palkattua henkilökuntaa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja 2-6 muusta jäsenestä. Vuonna 2021 hallituksessa on ollut 1+5 henkilöä ja 8 eri roolia, joista 4 roolia on jouduttu yhdistämään kahdelle henkilölle. Roolit:

 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja/tapahtumavastaava
 • sihteeri/tiedotusvastaava
 • koulutusvastaava
 • jäsenasiavastaava
 • taloudenhoitaja

Vuodelle 2022 hallituksen roolitus jouduttaneen pitämään samana. Yhdistyksen aktiivijäsenten vähetessä edessä voi olla myös tilanne, että hallitus voidaan joutua muodostamaan alle 5 henkilöllä ja rooleja näin ollen yhdistämään lisää.

1.3 Strategia

Mitty ry:n strategia on toimia aktiivisena Tivia-yhteisön jäsenyhdistyksenä yhdistyksen voimavarojen puitteissa sekä tarpeen mukaan tuoda etelä-savolaista näkökulmaa Tivia-yhteisöön.

2. Vuoden 2022 toiminnasta

2.1 Toimintaympäristön muutos

Vuonna 2021 koronakin häiritsi osaltaan yhdistyksen aktiivisuutta mutta vuodelle 2022 me kaikki toivomme tilanteen selviävän. Tällöin mahdollistuisi mm. paluu normaaleihin kokoontumisiin. Silti voimme uskoa, että etäyhteydet ja Teams ovat tulleet jäädäkseen ja esim. hallituksen kokousten järjestämisessä Teams luo erittäin joustavat mahdollisuudet.

Tosin on myönnettävä, että yhdistyksen aktiiviset jäsenet koostuvat pääsääntöisesti hallituksen jäsenistä ja muita jäseniä on erittäin vaikea saada liikkeelle. Kun toiminnan järjestäminen jää kapeille harteille, voimavarat ovat rajalliset tapahtumien järjestämiseksi. Pyritään kuitenkin osallistumaan ja järjestämään toimintaa ideoiden ja mahdollisuuksien mukaan kun se vain on mahdollista.

2.2 Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous perustuu suurimmaksi osaksi Tivia:lta saataviin jäsenmaksupalautuksiin.

 

Hallituksen ehdotus vuodelle 2022 on, että

 • jäsenmaksut pidetään vuonna 2022 Tivia:n päätösten mukaisina.
 • paikallisjäsenmaksun suuruus päätetään erikseen yhdistyksen syyskokouksessa, hallituksen ehdotuksen perusteella.
 • matkoista ja tapahtumista peritään osallistujilta hallituksen päättämä osallistumismaksu tapahtumakohtaisesti.

Tivia:n hankerahaa haetaan tapahtumakohtaisesti arvioiden siten, että hankerahan kriteerit tapahtumaan nähden täyttyisivät.

2.3 Liittoyhteisön tavoitteet

Mitty pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan toiminnassaan seuraavia TIVIA-yhteisön yhteisiä tavoitteita

 • tehostetaan jäsenhankintaa

Osallistutaan potentiaalisiin jäseniä kokoaviin tapahtumiin, joissa voidaan kertoa yhdistyksen ja liittoyhteisön toiminnasta

 • jatketaan oppilaitosyhteistyötä

Vaikka yhteistyö Mikkelin XAMK:n kanssa on ollut lähinnä minimaalista, pyritään ainakin pitämään olemassa oleva ennallaan ja kehittämäänkin jos vain mahdollista

 • Parannetaan liittoyhteisön viestintää ja tunnettuutta

Osallistutaan Tivia:n järjestämiin tapahtumiin sekä välitetään Tivia:lta ja liittoyhteisöltä saatavaa informaatiota oman yhdistyksen alueella

3. Toiminnan painopistealueet

3.1 Tapahtumatoiminta

Jatketaan yhteistyötä Kaakonkulman tietotekniikkayhdistysten kanssa. Aktiivista yhteistyötä muiden naapuriyhdistysten kanssa ei tehdä ja näin uhrata vähäisiä resurssejamme tähän. Sopivan idean, toiminnan tai tapahtuman ilmetessä otamme tietysti yhteistyön harkintaan.

3.2 Koulutustoiminta

Sopiviin koulutustapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

3.3 Vaikuttamistoiminta

Keskitymme Mittyn ylläpitoon alueellisena yhdistyksenä Etelä-Savossa.

3.4 Viestintä ja sisällöntuotanto

Tiedottaminen hoidetaan yhdistyksen omien www-sivujen ja facebook-ryhmän kautta, sekä sähköpostilla.

Hallituksen käytössä on myös oma Whatsapp-ryhmä.

3.5 Jäsenhankinta

Jäsenmäärää pyritään lisäämään vähäisten aktiivijäsenten työpanoksella. Tosin on edelleen odotettavissa, ettei merkittävää muutosta nykyisestä tasosta tapahdu.

3.6 Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Mikkelin XAMK:n kannustinstipendiohjelmaa jatketaan vuonna 2022.

3.7 Yritysyhteistyö

Yritysvierailujen järjestäminen arvioidaan erikseen vuonna 2022.

4 Kehityshankkeet

Aikaisemmilta vuosilta ei ole kehityshankkeita eikä uusia ole näköpiirissä.

5 Alustava aikataulu

Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti; kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta tai mikäli edellisessä kokouksessa on seuraavan kokouksen järjestäminen päätetty.